Artikel 1. Object van deze overeenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds Attractieverhuur Koggel, hierna te noemen verhuurder en anderszijds een in de overeenkomst met name genoemde natuurlijke- of rechtspersoon, verder te noemen huurder.

Artikel 2. Duur van de overeenkomst.
De overeenkomst is gesloten voor bepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.
Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 3. Levering en terugbezorging.
Speelattracties worden bezorgd/gehaald. Voorwaarde op dag van brengen/halen is dat er minimaal 1 volwassene aanwezig is voor hand- en spanwerkzaamheden. Is het niet mogelijk om een volwassene te laten helpen dan zijn we genoodzaakt hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 4. Leveringstermijn.
Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder en naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

Artikel 5. Controle op goede staat van de goederen.
De huurder is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en/of de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de huurder de verhuurder terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
Indien de huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van (op)levering de verhuurder wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

Artikel 6. Verplichtingen huurder.
De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze vereenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;
De gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/of overhandigd, te behandelen;
Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
De verhuurder ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren;
Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden;
De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken;
De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.);
Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst;
Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van gehuurde;
Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en
andere voor uitvoering van de gehuurde benodigde energie.

Artikel 7. Veiligheid.
Veiligheid is een zaak van de huurder zelf, doch indien verhuurder het verhuurde met bemanning verhuurd, dan zal verhuurder op de locatie zelf de nodige veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van de gebruikers en de verhuurde materialen.
Indien verhuurder deze veiligheidsmaatregelen om wat voor redenen dan ook niet kan uitvoeren of handhaven, is verhuurder gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan de huurder in rekening te brengen.

Artikel 8. Verzekering.
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen
zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging etc. o.a. ten gevolge van brand.

Artikel 9. Schade en gebreken.
De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden.
Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan.

Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is.
Huurder heeft geen recht op vervanging de goederen zich
niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden.
De verhuurder is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen door ruiling te accepteren.
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage
kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid.
Voor schade die de huurder aan derden, direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk.

Artikel 11. Annulering.
Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of de verhuurder een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen.
In beide gevallen zal verrekening dienen plaats te vinden, waarbij de verhuurder 5% van de overeengekomen nettoprijs met een minimum van 25 euro in rekening mag brengen.
De schadeloosstelling bedraagt:

  • Bij annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum 25% van de totale prijs.
  • Bij annulering van 30 dagen tot 7 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs.
  • Bij annulering binnen 7 dagen voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs.
  • Bij slecht weer (harde wind/storm) kosteloos annuleren. (uitgezonderd feestdagen)

Artikel 12 Opzegging/ontbinding.
De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen en onmiddellijke ingang worden opgezegd.
De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij de verhuurder. Indien partijen zijn overeengekomen dat de verhuurder bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, die de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
Bij beeïndiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van de verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is de verhuurder bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke
tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is de verhuurder gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een
bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.

Artikel 13. Wijzigingen.
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slecht geldig indien schriftelijk overeengekomen.
Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 14. Betaling.
Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota/mail, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Voor de duidelijkheid:

1) Verantwoordelijkheid: De HUURDER is verantwoordelijk voor al het gehuurde materiaal.
Alle kosten vanwege diefstal, vermissing en schade worden op huurder verhaald.
2) Melding: De Huurder is verplicht schade/vermissing en/of ongevallen direct aan Attractieverhuur Koggel te melden.
3) Begeleiding: Laat de attractie(s) nooit onbeheerd achter.
Zorg altijd dat er tijdens het gebruik een volwassen begeleider aanwezig is.
Bij harde wind, regen en/of andere slechte weersomstandigheden attractie opruimen.
4) Stroomvoorziening: De huurder dient voor een goede stroomvoorziening te zorgen op de plek van de elektrische apparaten.
5) Op- en afbouw: Wanneer Attractieverhuur Koggel zorgt voor op- en afbouw zorgt de huurder voor min. 2 volwassen personen om mee te helpen. (tenzij anders afgesproken is)
6) Annulering: tot 30 dagen voor de ingangsdatum 25% van de totale prijs, 30 dagen tot 7 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs, binnen 7 dagen voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs.